KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

stamp-2

NADĚJE NA VYLÉČENÍ KARCINOMU PRSU JE DNES OPRAVDU VYSOKÁ

Rakovina prsu je nejčastěji se vyskytujícím zhoubným onemocněním u žen. Díky možnostem moderní medicíny i práci specializovaných komplexních center je dnes ale procento vyléčených pacientek vyšší než kdy jindy.

 

Karcinomem prsu v České republice každý rok onemocní více než 8 500 žen a necelá čtvrtina z nich na tuto diagnózu umírá. Onemocnění můžeme rozdělit na různé biologické podtypy s odlišnou prognózou a potřebou různé péče. U všech ale platí, že čím dříve jsou diagnostikovány, tím větší je naděje na úplné uzdravení.

 

Léčba karcinomu prsu v České republice probíhá v 15 komplexních onkologických centrech, která mohou nemocným nabídnout inovativní onkologickou léčbu, pokud ji potřebují, bez ohledu na pokročilost onemocnění. V regionálních onkologických ambulancích zatím není možné vysoce inovativní léčbu podávat, takže se zde léčí ti nemocní, kteří pro svoje uzdravení takovou terapii nepotřebují nebo nemají možnost se do komplexního onkologického centra sami dopravit. Nejvhodnější léčebný postup by měl u každého individuálně zvážit a doporučit multidisciplinární tým složený ze všech odborníků, kteří se na léčbě karcinomu prsu podílejí.

 

Možnosti léčby karcinomu prsu se v posledních letech stále rozšiřují. V komplexním onkologickém centru mohou nemocní dostávat kromě chemoterapie a hormonální léčby i cílenou terapii nebo imunoterapii, pokud je u nich indikována. Cílená terapie je zaměřená na nádorové receptory na povrchu nebo uvnitř buněk. Imunoterapie umí odblokovat nádorem zabrzděnou imunitu nemocných a zmobilizovat organismus k obraně proti nádoru. Cílená léčba může sloužit jako transportér pro molekuly cytostatik, které tak dopraví přímo k nádorové buňce. K dispozici máme také CDK4/6 inhibitory, které posilují hormonální léčbu a mohou nemocným s pokročilým hormonálně závislým nádorem prodloužit život nebo v časné fázi rizikového onemocnění zvýšit naději na úplné uzdravení. Pacienti s genetickou mutací BRCA1/2 mohou v podobné indikaci využít tzv. PARP inhibitory. Optimální léčba spočívá ve výběru správného léčebného postupu a ve správném pořadí.

 

Nejvýznamnějšími rizikovými faktory jsou například stres, obezita, nedostatek pohybu, alkohol, kouření, vrozené genetické dispozice anebo hormonální rizika.

 

Pro ženy od 45 let určitě doporučujeme účast v pojišťovnou hrazeném mamografickém screeningovém programu v dvouletých intervalech. Pro mladší ženy, do 45 let, je vhodné pravidelné samovyšetření prsů v rámci hygieny alespoň jednou měsíčně. Nádor je v této věkové skupině málo častý, ale zato nebezpečnější.

 

Nezoufejte! Naděje na vyléčení je opravdu vysoká. Váš případ bude diskutován v rámci multidisciplinárního týmu, kterého se můžete osobně zúčastnit. Nebojte se podrobně vyptat svého ošetřujícího lékaře na přínosy i úskalí zvolené léčby. Aktivní přístup pacienta se vyplácí.

 

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

přednosta Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK, Praha

 

Seznam komplexních onkologických center (KOC):

 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí, Nemocnicí na Homolce a Proton Therapy Center (Praha)

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Masarykův onkologický ústav v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice Jihlava, p.o.

Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou

Nový Jičín, Radioterapie, a.s.

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje

 

Odkaz na video o individualizované léčbě rakoviny prsu

 

Článek se souhlasem autora převzat z webu www.info-zdravi.cz